Мақсат. Миссия. Этика.
Мақсат. Миссия. Этика.

БЕКІТІЛГЕН
Президиум отырысы
«Қазақ аритмологтар қоғамы» РПО
(2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 2 хаттама)


I. «ҚАЗАҚСТАН АРРИТМОЛОГИСТЕР ҚОҒАМЫ» РЕО МИССИЯСЫ ЖӘНЕ ҚҰНЫ

Миссия:

Өз мүшелерінің экономикалық, әлеуметтік, мәдени құқықтары мен бостандықтарын іске асыру және қорғау, олардың қызметін дамыту, аритмологтардың, сонымен қатар Қазақстан Республикасының аритмологиясының мәселелерімен айналысатын басқа кәсіптер мен медицина салаларының мамандарының кәсіби қызығушылықтарын қанағаттандыру, аритмология мен практиканы одан әрі жетілдіруге көмек көрсету.
Құндылықтар:
• Миссияға берілгендік және таңдалған қызмет саласы;
• Қоғам мүшелерінің этика кодексін сақтау;
Медицина кәсібінің беделін және әлеуметтік маңыздылығын жандандыру;
• қоғамның тұрақты дамуы, қоғам мүшелерінің кәсіби қасиеттерін жетілдіру;
• Қоғам мүшелерінің кәсіби, әлеуметтік, заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау;
Медициналық қызметкерлердің халықаралық халықаралық ұйымдарымен өзара іс-қимыл;
• Халықаралық кәсіби қоғамдастыққа интеграция;
• Компанияның ақпараттық ашықтығы.

II. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АРИТМОЛОГИСТЕР ҚАУЫМДАСТЫҒЫ БИЗНЕС ЭТИКА КОДЕКСІ »

Мазмұны
1 Кодекс Миссиясы
2 Біздің көзқарасымыз
3 Мақсаты
4 Қолданылу саласы
5 Нормативтік сілтемелер
6 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар
7 Жауапкершілік
Мінез-құлық кодексінің құндылықтары мен принциптері
9 Іскерлік этикалық қатынастар
9.1. Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер
9.2. Мемлекеттік органдар
9.3. Іскери серіктестер
9.4. Қоғамдық
10 Процесс мониторингі
11 Өзгерістер

1 Кодекс Миссиясы

1.1. Қазақ Аритмологтар Қоғамының Іскерлік этика кодексі (бұдан әрі - Кодекс) - Қазақ Аритмологтар Қоғамын (бұдан әрі - Қоғам) дамыту және этикалық нормалар мен Қазақстан Республикасының заңнамасы негізінде мүдделі тараптармен тиімді өзара әрекеттесуді басқару құралы.

1.2. Осы Кодекс Қоғамның оң имиджі мен беделін қалыптастыруға бағытталған.

2 Біздің көру

2.1. Осы Кодекс корпоративтік басқару процесінің тиімділігіне ықпал етеді және мүдделі тараптармен сәтті өзара іс-қимыл жасауға ықпал етеді.
2.2. Қоғамдағы жұмыс - бұл Компания басшылығы мен оның мүшелері тарапынан ерекше сенім білдіру және қызметкерлердің моральдық-адамгершілік келбетіне жоғары талаптар қояды.
2.3. Компания басшылығы қызметкер барлық күш-жігерін, білімі мен тәжірибесін өзінің кәсіби қызметіне Компания мен Қазақстан Республикасының өркендеуі үшін жұмсайды деп үміттенеді.

3. Тағайындау

3.1. Кодекстің мақсаты - корпоративтік мәдениетті дамыту және іскери тәжірибені қолдану арқылы мүдделі тараптармен тиімді өзара әрекеттесуді насихаттау.
3.2. Кодекс Қоғам қызметкерлерінің мінез-құлқының негізгі стандарттарын белгілейді.
3.3. Кодекс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес әзірленді.

4 Қолданылу саласы

4.1. Осы Кодекс бүкіл Компанияға қолданылады және оның әр қызметкері қолданылады.

5 Нормативтік сілтемелер

5.1. Осы Кодексте келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер қолданылады:
• «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
• «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі;
• 2014 жылғы 22 желтоқсанда бекітілген «Қазақ аритмологтар қоғамы» ҚБ Жарғысы. қоғамның бастамашысы-ұйымдастырушыларының құрылтай конференциясында.


6 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

6.1. Осы Кодексте келесі терминдер, анықтамалар, белгілеулер мен қысқартулар пайдаланылады:
1) Қоғам - «Қазақ Аритмологтар Қоғамы» республикалық қоғамдық бірлестігі;
2) Кодекс - «Қазақ аритмологтар қоғамы» қоғамдық бірлестігінің қызметкерлеріне арналған іскерлік этика кодексі;
3) Іскерлік этика - Қоғамды, оның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін өз қызметінде басшылыққа алатын этикалық қағидалар мен іскерлік қарым-қатынас нормаларының жиынтығы;
4) имидж - серіктестер мен қоғамның Қоғамның беделі мен беделі туралы тұрақты түрдегі ұсынысы;
5) бедел - Қоғамның қасиеттері, артықшылықтары мен кемшіліктері туралы қалыптасқан қоғамдық пікір;
6) жанжал - адамдардың сәйкес келмейтін, қарама-қайшы мақсаттарға немесе осы мақсаттарға жету тәсілдерімен өзара әрекеті;
7) мүдделер қақтығысы - Қоғам қызметкерінің жеке мүддесі қызметтік міндеттерін адал орындауға әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін жағдай;
8) Лауазымды тұлғалар - «Қазақ Аритмологтар Қоғамы» қоғамдық бірлестігінің мүшелері, Қоғам Президиумының мүшелері;
9) Қызметкер - еңбек шарты бойынша Қоғаммен еңбек қатынастарында тұрған жеке тұлға.

7 Жауапкершілік

7.1. Әр қызметкер өзінің мінез-құлқының бөлігі ретінде этикалық нормаларға жауап береді. Осы Кодекстің ережелерін сақтау Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті болып табылады. Осы Кодекстің нормаларын бұзу заңда белгіленген тәртіппен жауаптылыққа әкеп соғады.

7.2. Осы Кодекстің талаптарын сақтау туралы шарт Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарына енгізілген.
7.3. Міндеттемелерге жауапкершілік Компанияның барлық лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне олардың мәртебесі мен лауазымына қарамастан бірдей жауап береді.

Мінез-құлық кодексінің құндылықтары мен принциптері

8.1. Қоғамның қызметі қалыптасатын негізгі корпоративтік құндылықтар өз қызметкерлерінің мүдделі тараптар мен тұтастай Компания үшін адалдығы, сенімділігі және кәсібилігі болып табылады.
8.2. Компания іскери этика қағидаттарын басшылыққа алады:
• адалдық;
• әділеттілік;
• адал ниет;
• ашықтық;
• жауапкершілік;
• құрмет;
• сенімділік;
• ынтымақтастық.
Бұл құндылықтар серіктестіктермен, барлық іскери серіктестермен, оның ішінде мемлекеттік органдармен және оларда жұмыс істейтін лауазымды тұлғалармен қарым-қатынас кезінде Қоғам қызметкерлерінің мінез-құлқын анықтауы керек.
Компания барлық мүдделі тараптар жоғарыда аталған іскерлік этика қағидаттарын сақтайды деп үміттенеді.
8.3. Өз қызметін жүзеге асыру барысында Қоғам:
1) Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына және Қауымдастықтың ішкі құжаттарына сәйкес келеді;
2) адам құқықтарының сақталуын және құрметтелуін қамтамасыз етеді;
3) адал және адал ниетпен әрекет етеді, іскерлік тәжірибеде қабылданған адамдардан басқа, пара алуды және осыған ұқсас қатыгез іс-әрекеттерді, сондай-ақ сыйлықтар беру және алу практикасын қабылдамайды (ал мұндай сыйлықтар маңызды болмауы керек және берілмеуі керек, жиі алынады);
4) қызметкерлерге әдептілік пен әдеп нормаларын сақтайды;
5) барлық мүдделі тұлғалармен қарым-қатынасы өзара тиімді болуын қамтамасыз етуге тырысады;
6) қоршаған ортаға құрмет пен құрмет көрсетеді.
8.4. Қоғамның этикалық нормалары іскерлік қатынастардың келесі негізгі бағыттарын реттейді: Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерімен, оның мүшелерімен, мемлекеттік органдармен, еншілес ұйымдармен, іскери серіктестермен және басқа тұлғалармен қарым-қатынас.

9 Іскерлік этикалық қатынастар

9.1 Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер:
9.1.1. Компания осы процестің кез келген сатысында мүдделер қақтығысы туындағанға дейін шешімдер қабылдауға жауап береді, лауазымды адамнан шешім қабылдаған кез келген қызметкерге.
9.1.2. Жұмысқа қабылдау кезінде Компания қандай-да бір негізде қандай-да бір кемсітушілікке жол бермейді. Қызметкерлерді іріктеу және жоғарылату тек кәсіби қабілеттер, білім мен дағды негізінде жүзеге асырылады.
9.1.3. Қоғамның еңбекақы төлеу саясаты қызметкерлердің кәсіби қасиеттері мен қабілеттерін, олардың жұмысының нәтижелерін және негізгі қызмет көрсеткіштеріне қол жеткізуді мойындауға, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес мотивация үшін әлеуметтік пакетті ұсынуға негізделген.
9.1.4. Компания барлық деңгейлердегі қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін тең жағдайлар жасайды, қызметкерлерді оқыту және біліктілігін арттыру бағдарламаларына сәйкес өзін-өзі тәрбиелеуге және кәсіби дамуға лайықты жұмысшыларды бағалайды.
9.1.5. Компания барлық лауазымдық тұлғаларға және қызметкерлерге заңды негіздерден басқа кез-келген артықшылықтар мен артықшылықтар беруге міндетті, барлық тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ете отырып.
9.1.6. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері кәсіби функцияларды адал және парасатты болуға жол бермей, Қоғам мен оның мүшелерінің мүдделерін ескере отырып жауапкершілікпен қабылдайды. Мүдделер қақтығысының алдын алу Қоғамның, оның мүшелері мен қызметкерлерінің мүдделерін қорғауды қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады.
9.1.7. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері өздеріне (немесе байланысты тұлғаларға) және басқаларға қатысты емес мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдайды болдырмайтындай әрекет етуі керек.
9.1.8. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері ұжымда жұмысқа және мінез-құлыққа қатысты тұрақты және жағымды ахуал қалыптастыруға өз үлестерін қосуы керек.
9.1.9. Қоғамның лауазымды тұлғаларының шешімдер қабылдауы ашықтық және қол жетімділік қағидаттарына негізделуі керек. Лауазымды тұлғалар бір-біріне шынайы ақпаратты уақтылы, құпиялылық нормаларын бұзбай, Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып ұсынады.
9.1.10. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері:
• өзінің функционалдық міндеттерін орындағаны үшін, еңбек қатынастарына қатыспайтын ұйымдар мен жеке тұлғалардан ақша түрінде, қызметтермен және басқа нысанда сыйақы;
• функцияларының орындалуына байланысты немесе оларға жұмысқа тәуелді адамдардан сыйлықтар немесе қызметтер, жалпы қабылданған әдептілік пен қонақжайлылық нормаларына сәйкес немесе хаттамалық және басқа ресми іс-шаралар кезінде символдық белгілер мен символдық сувенирлерден басқа.9.1.11. Қоғам қызметіне қатысты мәселелер бойынша көпшілік алдында сөйлеуді Басқарма Төрағасы немесе уәкілетті тұлғалар жүзеге асырады. Қызметкерлер Қоғамның Басқармасы Төрағасымен келісілгеннен кейін Қоғамның саясаты мен қызметі мәселелері бойынша өз пікірлерін білдіруге құқылы.
9.1.12. Егер Қоғамның жауапты қызметкеріне біреудің мүддесін қорғағаны үшін негізсіз айыптау болса, ол тиісінше мұндай айыптауларды жоққа шығаратын ақпаратты жариялауы керек.
9.1.13. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері:
1) Қоғамның саясатын ұстануға және оны Қоғамның беделін нығайтуға бағытталған іс-қимылдары арқылы жүйелі түрде жүзеге асыруға, Қоғамды беделін түсіретін әрекеттерге жол бермеуге;
2) заңдылық принципін басшылыққа алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасын және Қоғамның ішкі актілерін қатаң сақтауға;
3) еңбек тәртібін қатаң сақтауға, өзінің функционалдық міндеттерін саналы және тиімді орындауға және бұл үшін жұмыс уақытын тиімді пайдалануға;
4) жоғары кәсіби жұмыс үшін бар күшін салуға, қойылған міндеттерді шешудің оңтайлы және үнемді тәсілдерін қолдануға, өзіне сеніп тапсырылған Қоғамның мүлкіне ұқыпты қарауға;
5) Қоғамның мүдделеріне зиян келтіретін әрекеттерді болдырмауға;
6) коммерциялық құпияны сақтауға және қызметтік ақпаратты жеке және өзге де жеке мақсаттар үшін пайдалануға жол бермеуге;
7) функционалдық міндеттерін орындауға байланысты жеке және заңды тұлғалардан сыйлықтар мен қызметтерді қабылдауға жол бермеуге;
8) олардың іскерлік және жеке мінез-құлқына деген көзқарасы арқылы Қоғамда тұрақты және жағымды моральдық-психологиялық ахуалдың қалыптасуына ықпал етеді;
9) бауырластық және жеке адалдық негізінде кадрларды іріктеу және орналастыру жағдайларының алдын алуға;
10) Қоғамның басқа қызметкерлерінің іскерлік этиканы бұзуының алдын алу және жолын кесу;
11) өз міндеттерін орындау барысында іскерлік және корпоративті киім стилін ұстануға міндетті.
9.1.14. Қызметкерлері бар менеджерлер:
1) бағынысты қызметкерлердің атқаратын лауазымдарына сәйкес міндеттері мен функционалдық міндеттерінің көлемін дәл анықтауға;
2) бағынысты адамдарға қатысты негізсіз айыптауға, дөрекілік, адамның қадір-қасиетін қорлауға және әдепсіздікке жол бермеуге;
3) бағынысты адамдарды заңсыз теріс қылықтар жасауға немесе жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес келмейтін әрекеттерді жасауға мәжбүрлемеуге міндетті.
9.1.15. Қоғам мүшелерімен және серіктестермен қарым-қатынаста Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері:
1) Қоғамға деген сенімнің артуына ықпал ету;
2) сыпайы және дұрыс болуға;
3) қарапайымдылықты, ізгі ниеттілікті, мәлімдемелердегі анықтықты, жанжал жағдайларында өзін-өзі ұстай білу және өзін-өзі ұстай білу;
4) өзінің қызметтік жағдайын атап көрсетпеуге және пайдаланбауға;
5) өз іс-әрекеттері мен шешімдері бойынша Қоғам мүшелері мен серіктестер тарапынан орынды сынға негіз бермеуге, сынға ұшырауға жол бермеуге, оған шыдамды болуға, кемшіліктерді жою және кәсіби қызметін жақсарту үшін сындарлы сынды қолдануға;
6) серіктестерден белгіленген мерзімде олар бойынша қажетті шараларды қабылдау туралы өтініштерін қарау кезінде қызыл лента мен қызыл лентаның пайда болуына жол бермеуге;
7) шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дініне, нанымына, тұрғылықты жеріне немесе кез келген басқа жағдайларға қарамастан адам мен азаматтың ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге;
8) жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтауға, мемлекеттік тілді және Қазақстан Республикасында тұратын халықтардың өзге тілдерін құрметтеуге міндетті.
9.1.16. Лауазымды адамдар мен қызметкерлердің құқықтарының бұзылуына әкелетін кез-келген жағдай Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қаралуы керек.
9.1.17. Осы Кодекске және / немесе жұмыс барысында туындайтын этикалық мәселелерге, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық фактілері мен басқа да заңға қайшы әрекеттерге қатысты Қауымдастықтың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері өздерін немесе атын атамаған кадрлар қызметіне және / немесе Басқарма төрағасына жүгінуге құқылы.
тиісті шараларды қабылдау. Сонымен қатар, мұндай қарым-қатынас жағдайында олардың құқықтары бұзылмауы керек.
Іскерлік этика мәселелері және / немесе іскерлік этика қағидаларын бұзу жағдайлары қызметкерлер тікелей басшымен талқылануы мүмкін. Егер талқылау нәтижелері бойынша қолайлы шешім табылмаса, онда ол кеңес алу және / немесе тиісті шаралар қабылдау үшін тиісті мәселе туралы Басқарма төрағасын хабардар етуге құқылы.
Қауіпсіздікті жұмыс орнында шешу кезінде Қауымдастық тексерілген фактілер мен сенімді ақпараттарды басшылыққа алады.
9.2. Мемлекеттік органдар:

1) Қоғам мемлекеттік органдармен қатынастарды Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес жүзеге асырады. Компания мемлекеттік органдардың шешімдеріне ықпал етуге тырысуға жол бермейді;
2) Қоғам мемлекеттік органдар тарапынан да, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері тарапынан да сыбайлас жемқорлықтың және өзге де заңсыз әрекеттердің алдын алуға бар күшін салады.
9.3. Іскери серіктестер:
1) Компания іскери серіктестермен өзара тиімділік, ашықтық және шарттардың талаптарына сәйкес қабылдаған міндеттемелер үшін толық жауапкершілік қағидаттарында әрекет етеді;
2) серіктестік серіктестіктермен келісім-шарттар / келісімдердің талаптарын сақтайды және оларға қатысты міндеттемелерін орындайды;
3) Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен ең төменгі бағаны, ең жақсы сапаны, жеткізу мерзімдерін, тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және жақсы беделге ие тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жеткізушілерді таңдайды;
4) Қоғам іскери серіктестерге негізсіз жеңілдіктер мен артықшылықтар беруге мүмкіндік бермейді.
9.4. Жалпы:
 1) Қоғам қоғамдық қатынастарды жақсарту, қоршаған ортаны жақсарту және тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ұйымдармен (қоғамдық, үкіметтік емес және басқалар) сындарлы қатынастар орнатуға ұмтылады;
2) Қоғам әлеуметтік маңызды мәселелерді шешуге оң әсер етуге тырысады;
3) компания өзін өзі жұмыс істейтін әлеуметтік ортаның ажырамас элементі ретінде қарастырады, онымен құрмет, сенім, адалдық және әділдік қағидаттарына негізделген берік қатынастар орнатуға тырысады;
4) Компания экономикалық тиімді және орынды болған кезде жаңа жұмыс орындарын құруға және қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыруға ұмтылады;
5) Компания заңды және жеке тұлғамен күмәнді беделге ие тұлғалармен ынтымақтастықтан бас тартуға міндеттенеді.
6) Компания экологияны және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бастамаларды қолдайды.

10 Процесс мониторингі

10.1. Кодекстің сақталуын бақылау:
1) Басқарма Төрағасы, Басқарма Төрағасының орынбасары немесе Кадр қызметі үшін жауапты қызметкер:
- ақпаратты талдау кезеңінде: Қоғам қызметкерлерінің Іскерлік этика кодексін сақтау туралы шешім қабылдау. Мониторингті растайтын жазбалар олар үшін визаларды келісетін, мақұлдайтын құжаттарды қамтиды.
2) құрылымдық бөлімшенің басшысы:
қол астындағылардың міндеттері мен функционалдық міндеттерінің көлемін, олар атқаратын лауазымдарға сәйкес анықтау сатысында.
3) Кадрлық қызмет:
- Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларынан қызметкерлерге лауазымдық нұсқаулықтардың болуын және мәліметтер базасын қалыптастыруды талап ету кезеңінде.

11 Өзгерістер

11.1. Осы Кодекс Қоғам Президиумының отырысында бекітілген кезден бастап қолданысқа енгізіледі.
11.2. Осы Кодекске өзгерістер Қоғам Президиумының шешіміне сәйкес енгізіледі.
11.3. Осы Кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін персонал мәселелеріне жауапты қызметкер жауап береді.