Getmanskiy Y.V.
Director of the branch of the Kazakh Society of Arrhythmologists in Kokshetau.