Abdikadirov M.S.
Director of the branch of the Kazakh Society of Arrhythmologists in Shymkent.