EHRA in Kazakhstan Course
Download agenda Registration

EHRA in Kazakhstan Course

Cardiac arrhythmia management and cardiac electrophysiology for cardiologists

Astana, Kazakhstan / 07-08 October, 2022.

Course directors: Yury Pya, Jose Merino, Ayan Abdrakhmanov.

Course faculty

EHRA Representatives: Helmut Püererfellner, Bela Merkely, Ali Oto, Jacek Gajek, Evgeny Lyan, Evgeny Mikhaylov, Andrey Ardashev, Yanis Dumpis, Oleg Sapelnikov, Roin Rekvava. 

Kazakh Representatives: Yuriy Pya, Mahabbat Bekbosynova, Ayan Abdrakhmanov, Adil Baimbetov, Tatyana Ivanova-Razumova, Ainur Akilzhanova, Gyulnar Zhussupova, Gauhar Igembekova, Aliya Smagulova, Aкhyt Bagdat

VENUE: National Research Cardiac Surgery Center, 010000, Kazakhstan, Astana, 38 Turan Str.

Fill in for registration:
Sponsors
Sponsors